1. THAI-Amadeus
  2. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด / THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

  3. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ Amadeus Global Travel Distribution เพื่อให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการเดินทางแบบครบวงจร


  4. “อะมาดิอุส” ไม่ว่าจะเป็นการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า จนถึงการออกบัตรโดยสาร และประกันภัยการเดินทาง ทำให้เกิดระบบ การขายที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การสนับสนุน พัฒนา เพื่อความก้าวไกลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ไทยให้ทัดเทียมและก้าวทันนานาประเทศ


  5. ด้วยศักยภาพความล้ำหน้าในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ และ ประสิทธิภาพขององค์กร ปัจจุบันไทย-อะมาดิอุส คือ ผู้นำด้านการให้บริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหาร และวางแผนการเดินทางของผู้โดยสาร โดยได้รับการยอมรับและเลือกใช้ จากตัวแทนการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน


  6. Contact Information

  7. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด เลขที่ 89 อาคาร 6 ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  8. Tel : 0-2207-9090
  9. Fax : 0-2207-9091
  10. E-mail : pobox@thaiamadeus.com

  11. Account Management
  12. Tel : 0-2207-9090 กด 2
  13. Fax : 0-2207-9089
  14. E-mail : sales@thaiamadeus.com

  15. Functional Helpdesk, Customer Service
  16. Tel : 0-2207-9000, 1800-254-533
  17. E-mail : helpdesk@thaiamadeus.com